Culture & Sustainability Director

Nu söker vi en Culture & Sustainability Director till Svenska Krämfabriken, Borlänge!

 

ROLLBESKRIVNING

 

Huvudsakliga arbetsuppgifter och mål i befattningen

 

 • Ansvara för, utveckla och driva företagets arbete enligt ”Green Pledge”, som inbegriper företagets hållbarhetsarbete inom arbetsmiljö, kvalitet och miljö.

 • Utveckla och implementera företagets kultur.

 • Ansvara för och samordna företagets certifieringar inom områdena, såsom ISO45001, ISO22716, ISO9001, ISO14001, och andra tredjeparts certifieringar.

 • Tolkning och tillämpning av arbetsrättsliga lagar och avtal samt upprättandet av policies.

 • Chefsstöd i operativa och strategiska personal-/arbetsrättsliga frågor samt rehabiliteringsärenden.

 • Samverka med arbetstagarorganisationer och genomföra fackliga förhandlingar.

 • Ansvara för det förebyggande hälsoarbetet och förebygga ohälsa på företaget.

 • Leda och fördela arbetet inom avdelningen så att verksamheten bedrivs på effektivast sätt.

 • Ansvara för att verksamheten och avdelningen uppnår fastställda mål och nyckeltal.

 • Utveckla och driva de strategiska avdelningsfrågorna kopplat till bolagets vision.

 

KOMPETENSKRAV (utbildning/erfarenhet)

 

 • Högskola/universitetsutbildning minimum 160 p eller motsvarande erfarenhet.

 • Minst 5 års arbetslivserfarenhet som chef inom HR, Arbetsmiljö, Kvalitet eller Miljö.

 • Dokumenterad förmåga och erfarenhet i ledarskap, kommunikation och ledningssystemsarbete.

 • God kunskap inom svenska och engelska (tal och skrift).

 

ANSVAR OCH BEFOGENHET (för materiella resurser/människor/resultat)

 

Ansvar för

 • Att företaget följer och upprätthåller gällande lagar och förordningar inom arbetsmiljö-, kvalitet- och miljö.

 • Att företaget uppfyller krav för certifieringar inom arbetsmiljö, kvalitet och miljö samt andra tredjeparts certifieringar.

 • Att samtlig rapportering till myndigheter eller andra intressenter sker enligt krav och i tid.

 • Avtal och kontakter med leverantörer som krävs för att avdelningen skall nå sina mål.

 • Personal, utbildning, medarbetarsamtal, lönesättning, tidsattest för avdelningen.

 • Budget- och resultatansvar för avdelningen.

 • Att leda, planera och driva förbättringsarbetet inom avdelningen.

 • Att verksamheten bedrivs inom ramarna för lagar och förordningar samt i enlighet med de regler och policys som gäller för företaget.

 • Säkerställa att interna instruktioner finns som stödjer tillämpliga myndighetskrav.

 

Befogenhet att

 

 • Handlingsfrihet inom ramen för gällande budget och attestregler.

 • Utifrån fastslagen plan driva och prioritera investerings-,  utvecklings- och förbättringsprojekt inom ansvarsområdet.

 • Inköp och attestering enligt gällande attestinstruktion.

 • Befogenhet att stoppa verksamheten vid kvalitets-, miljö- eller arbetsmiljörisker.

 • Befogenhet att underkänna producerade produkter vid kvalitetsavvikelser.

 • Befogenhet att förbättra kärnprocesser, så länge det sker under kontrollerade former, i enlighet med ledningssystemet och i samråd med avdelningar som berörs.

 • Ansvarar för att bedriva verksamheten i enlighet med ledningssystemet.

 • Ansvarar för att säkerställa att personal är medvetna om kvalitets- och miljöpolicy, övergripande verksamhetsmål samt konsekvenserna av att inte uppfylla ledningssystemet.

 

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH ARBETSFÖRHÅLLANDEN

 

 • Rapporterar till VD.

 • Samarbetar med övriga avdelningar inom Svenska Krämfabriken Dalarna samt övriga koncernbolag.

 • Arbetet innebär löpande interna och externa kontakter.

 

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Ansökan skickas till: career@kramfabriken.com

Kontaktperson vid frågor: johan.mattsson@kramfabriken.com